Address: 15, Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211921
Phone: (8-02154) 6 13 48
E-mail: rik@sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by
Main / Reference Data

Reference Data

Bus schedule from Sharkovshchina bus station

Name of the route (days of the week)

Departure from Sharkovschina

Arrival at the final destination

Passing intercity

Minsk

14-35, 17-15

18-00, 20-35

Minsk

5-50 (1,5,6), 6-08, 18-18

9-30, 9-52, 22-15

Minsk (7)

13-20 (7)

17-00

Minsk

15-35

19-00

Riga

12-15

18-55

Vitebsk (except 7)

5-00

9-41

Vitebsk (5, 7)

14-00

18-31

Polotsk

5-00 (1), 14-00 (5,7)

8-00, 17-00

Braslav

10-50, 18-25, 21-08

11-30, 19-08, 21-55

Miory

9-00, 15-00, 21-45 (5,6,7,1)

9-59, 15-50, 22-25

Miory

12-00

13-25

Suburb

Belay (except 6, 7)

6-15

6-28

Glubokoe

6-55, 12-00, 14-10, 17-20

7-56, 12-46, 15-11, 18-02

Krasovshchina (2, 6)

6-40, 13-30

7-45, 14-35

Vasyuki (3, 6, 7)

6-20, 13-30

6-56, 14-07

Podlipki (3, 7)

6-15, 13-50

7-54, 15-29

Shity (6)

6-25, 14-00

7-03, 15-10

Shity (1,2,4)

5-50, 14-00

6-29, 14-55

Shity (5, 7)

18-20

19-15

Yody (1, 4)

18-20

18-53

Trabovshchina (5)

5-50, 14-00

6-38, 14-56

Trabovshchina (7)

6-25

7-10

Capital (second, fourth sunday)

8-30, 17-30

9-18, 18-18

Pogora (4) and the third Saturday first Sunday

7-00, 14-20 -- -- 7-00, 17-30

7-58, 15-49, -- 7-58, 18-39

Yatskovshchina (4)

6-10, 14-00, 18-25

6-46, 14-38, 18-58 (to Bildyugi)

Bildyugi (1, 2, 3, 6, 7)

6-20, 14-00, 18-25

6-52, 14-33, 18-58

Bildyugi (5)

6-20, 14-00, 18-35

6-52, 14-33, 19-08

Borsuchina (4, 5, 6)

8-00, 16-20

8-43, 17-05

Zaprudye (1,2,3,7)

8-00, 16-20

8-36, 16-58

Ludvinovo (2, 4, 6)

6-40, 13-25

7-59, 14-29

Zorka (1, 3, 5, 7)

6-40, 13-25 (except 7)

7-51, 14-22

Germanovichi

17-45 (except 7)

18-20

Zhukovshchina (6)

7-40, 13-00

8-21, 13-47

Zhukovshchina (1, 2, 3, 4, 5)

7-40, 14-45, 18-25

8-21, 15-32, 19-08

Zhukovshchina (7)

7-40, 13-30

8-21, 14-17

Kozlovshchina (6)

7-00, 10-20

7-38, 11-05

Lukhayka (2, 7)

6-00, 10-35
17-40

7-19, 12-03
18-56 (to Veretei)

Veretei (1, 3, 4)

6-00, 10-35
17-40

7-19, 11-54
18-43 (to Luzhki)

Veretei (5)

6-00, 10-35, 17-40

7-19, 11-54, 18-56

Veretei (6)

6-25, 11-35

7-44, 12-55